Home  /  Mapa stránok  /  E-mail  /  Print page SK  /  EN  /  DE  /  RU
VIRTUÁLNA PREHLIADKA
ONLINE OBJEDNÁVKA
Využite výhody online objednávky našich služieb a ušetrite čas a energiu.
BALÍČKY SLUŽIEB
Tu si môžete vybrať z našich balíčkov služieb.
INFOLINKA
NAŠLI STE NIŽŠIU CENU?
Našli ste nižšiu cenu za porovnateľné služby?
Nachádzate sa: www.companyhouse.eu » Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

(online objednávok služieb CompanyHouse prostredníctvom online formulára na www.companyhouse.eu)

Je v záujme každého zákazníka, aby sa dôkladne oboznámil s obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi CompanyHouse, s.r.o. ako prevádzkovateľom virtuálnej predajne služieb CompanyHouse a odberateľmi. Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ súhlas s obchodnými podmienkami.

Článok 1 - Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto obchodných podmienkach pre online nákup nasledujúce výrazy tento význam:


 • "CompanyHouse" - znamená CompanyHouse, s.r.o. so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO 35 874 872,

 • "odberateľ" - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s CompanyHouse zaslaním objednávky prostredníctvom virtuálnej predajne služieb CompanyHouse,

 • "služby" - znamená všetky služby uvedené v platnom cenníku virtuálnej predajne služieb CompanyHouse,

 • "pracovný čas" - znamená obdobie od 8,30 do 17,00 hod. v pracovných dňoch


Článok 2 - Objednávka

1. CompanyHouse potvrdí objednávku elektronickou poštou, pokiaľ objednávateľ uviedol v procese online objednávania svoju e-mailovú adresu.
2. V prípade, že do troch dní od odoslania objednávky neobdrží CompanyHouse úhradu od objednávateľa (buď online úhradu alebo inú formu úhrady), CompanyHouse bude objednávku považovať za nezáväznú.
3. Online objednávky prostredníctvom online formulára sú prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
4. Po vykonaní úhrady objednávky odberateľom je objednávka pre odberateľa záväzná a CompanyHouse si vyhradzuje právo neumožniť storno takej objednávky.
5. V prípade akceptovania požiadavky odberateľa na zrušenie objednávky po jej úhrade má predávajúci právo požadovať úhrady vzniknutých nákladov vo výške min. 10% z objemu zrušeného obchodu.

Článok 3 - Ceny

1. Zoznam služieb spolu s predajnými cenami je obsiahnutý v cenníku.
2. CompanyHouse si vyhradzuje právo aktualizovať cenník služieb CompanyHouse bez ohlásenia.
3. Cena služby, ktorá nie je uvedená v cenníku, alebo špeciálna cena musí byť dohodnutá pred zadaním objednávky.
4. Ceny uvádzané na stránkach, ktoré majú byť uhradené odberateľom, nezahrňujú daň z pridanej hodnoty, ktorú zaplatí zákazník vo výške a spôsobom vyžadovaným platnou daňovou právnou úpravou.

Článok 4 - Obdobia a fakturácia

1. Služby CompanyHouse je možné objednať na obdobie minimálne 6 mesiacov.
2. Pri objednávke na dobu neurčitú, bude vystavená zálohová faktúra a faktúra na obdobie 6 mesiacov.
3. Daňový doklad bude vystavený po úhrade zálohovej faktúry.

Článok 5 - Platby

Po odoslaní objednávky má objednávateľ možnosť vykonať online úhradu alebo vytlačiť si zálohovú faktúru. To znamená, že platbu za objednané služby môže objednávateľ vykonať nasledovnými spôsobmi:

 • bankovým prevodom, resp. vkladom na účet CompanyHouse, s.r.o. v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky na základe zálohovej faktúry,

 • osobne v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu v pracovnom čase na adrese:
  CompanyHouse, s.r.o.
  Palisády 33
  811 06 Bratislava
  Akceptujeme nasledovné platobné karty: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron, V PAY, Diners Club International, JCB a American Express.


Článok 6 - Dodacie a platobné podmienky

1. Služby CompanyHouse sú poskytované v miestach sídla CompanyHouse v súlade s cenníkom uvedeným na www.companyhouse.eu.
2. CompanyHouse nenesie zodpovednosť za poskytovanie služieb, ak odberateľ:
- poskytol CompanyHouse nesprávne alebo neúplné údaje,
- nezaplatil za služby ani po upozornení a v poskytnutom náhradnom
termíne, prípadne nezaplatil v stanovenej lehote.

Článok 7 - Práva a povinnosti CompanyHouse a odberateľa

1. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, CompanyHouse nezodpovedá odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.
2. CompanyHouse aj odberateľ sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode počas zmluvného vzťahu, ako aj po jeho ukončení.

Článok 8 - Reklamácie

1. Reklamácie (prípadne pripomienky k službám) sú vybavované :
E-mailom: office@companyhouse.eu
Poštou na adrese: CompanyHouse, s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava
2. Vybavovanie reklamácií sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok 9 - Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa riadi všeobecne platnými podmienkami vstupu na www.companyhouse.eu.

Článok 10 - Záverečné ustanovenia

1. V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
2. Práva odberateľa vo vzťahu ku CompanyHouse vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
3. CompanyHouse nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
4. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 15. februára 2011.

V prípade otázok, nejasností alebo pripomienok kontaktujte CompanyHouse:

e-mailom: office@companyhouse.eu

osobne na adrese: CompanyHouse, s.r.o.
Palisády 33
811 06 Bratislava

V Bratislave dňa 15. februára 2011