Home  /  Mapa stránok  /  E-mail  /  Print page SK  /  EN  /  DE  /  RU
VIRTUÁLNA PREHLIADKA
ONLINE OBJEDNÁVKA
Využite výhody online objednávky našich služieb a ušetrite čas a energiu.
BALÍČKY SLUŽIEB
Tu si môžete vybrať z našich balíčkov služieb.
INFOLINKA
NAŠLI STE NIŽŠIU CENU?
Našli ste nižšiu cenu za porovnateľné služby?
Nachádzate sa: www.companyhouse.eu » Podmienky vstupu
Podmienky vstupu

Upozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránok spoločnosti CompanyHouse, s.r.o.

Prístupom na www stránky spoločnosti CompanyHouse, s.r.o. súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, vezmite prosím na vedomie, že Vám nie je dovolené používať informácie nachádzajúce sa na týchto stránkach.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk

Každý užívateľ, ktorý pristupuje na internetové stránky spoločnosti CompanyHouse, s.r.o. ich používa na vlastné riziko. Spoločnosť CompanyHouse, s.r.o. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok CompanyHouse. Informácie na týchto stránkach sú poskytované BEZ ZÁRUKY.

Spoločnosť CompanyHouse, s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, špeciálne či súvisiace vzniknuté v spojitosti s užívaním stránok CompanyHouse, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo aj úplnej nefunkčnosti stránok CompanyHouse. Spoločnosť CompanyHouse, s.r.o. nezodpovedá ani neručí za pravdivosť, obsah ani formu reklamy, uverejnenú na stránkach CompanyHouse a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na stránkach CompanyHouse. Spoločnosť CompanyHouse, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť ceny a rozsah poskytovaných a prezentovaných služieb bez predchádzajúceho upozornenia a informácie uvedené na stránkach CompanyHouse sú pre spoločnosť CompanyHouse, s.r.o. nezáväzné.

Autorské práva a šírenie obsahu stránok CompanyHouse

Autorské práva k stránkam CompanyHouse sú majetkom CompanyHouse, s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava, resp. autorov jednotlivých častí.

Obsah stránok CompanyHouse je majetkom spoločnosti CompanyHouse, s.r.o. a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumejú napríklad články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a ďalšie verejne prístupné alebo heslom chránené nástroje.

Obsah týchto stránok a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria ich súčasť nesmie užívateľ bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku alebo ich ponúkať tretím stranám. Tiež je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu stránok CompanyHouse.

Obsah stránok CompanyHouse môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia.

Akýkoľvek materiál zo stránok CompanyHouse nesmie byť bez predchádzajúceho písomného povolenia rozširovaný alebo umiestňovaný do elektronických bulletinov, diskusných skupín alebo mailingov.

Ochranné známky

Logo "CompanyHouse" je ochranná známka a vzťahujú sa na ňu všetky ustanovenia príslušných legislatívnych noriem. Ostatné použité ochranné známky sú vlastníctvom ich skutočných vlastníkov.

Ochrana osobných údajov

Používanie stránok CompanyHouse nevyžaduje zadanie žiadnych osobných údajov. V prípade, že má užívateľ záujem využiť aj niektoré špeciálne služby stránok, môže byť požiadaný o uskutočnenie jednoduchej registrácie, súčasťou ktorej je takisto niekoľko základných osobných informácií.

Spoločnosť CompanyHouse, s.r.o. chápe dôležitosť práva každého na ochranu svojich osobných údajov. Podľa Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch má každý užívateľ, ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne požiadať správcu dát (spoločnosť CompanyHouse, s.r.o.) o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o ňom správca spracováva. Spoločnosť CompanyHouse, s.r.o. sa týmto zákonom plne riadi a robí všetko pre to, aby osobné údaje užívateľov stránok ochránila.

Použitie registračných informácií

Všetky osobné údaje poskytnuté užívateľmi sú považované za dôverné, chránené pred nepovoleným použitím (obmedzený prístup, mlčanlivosť, bezpečné uchovanie). Osobné informácie nie sú poskytnuté tretím stranám. V prípade, ak si to vyžaduje plnenie služieb, ktoré sú zabezpečované tretími stranami a užívateľ o ne požiadal, môžu byť osobné údaje využité a poskytnuté iba na základe súhlasu užívateľa, avšak bez toho aby spoločnosť CompanyHouse, s.r.o. prevzala zodpovednosť za zneužitie osobných údajov, resp. plnenie služby zo strany dodávateľa. Užívateľ svojou registráciou vyjadruje súhlas s uložením, spracovaním, využívaním a prenosom osobných údajov pre účely registrácie, poskytovania servisu uspôsobeného potrebám užívateľov, starostlivosti o užívateľov, zasielania informačných materiálov a ďalších podporných služieb spoločnosti CompanyHouse, s.r.o.

Použitie informácií

Žiadna z informácií uvedená na stránkach CompanyHouse nie je ponuka, návrh na obchod ani odporúčanie pre rozhodnutie, nie je to ani právne, daňové ani iné poradenstvo.

Komentáre

Spoločnosť CompanyHouse, s.r.o. víta a oceňuje Vaše komentáre, návrhy a pripomienky k stránkam CompanyHouse. Nie je však schopná odpovedať na všetky jednotlivo. Spoločnosť CompanyHouse, s.r.o. si vyhradzuje právo použiť bez náhrady každú informáciu, ktorú nám v tejto súvislosti doručí ktokoľvek.

Používaním stránok CompanyHouse užívateľ prehlasuje, že porozumel a súhlasí s týmito podmienkami používania. CompanyHouse, s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť či aktualizovať a preto doporučujeme, aby si užívateľ pri každom vstupe na stránky CompanyHouse overil, že s ich znením súhlasí.

Tento dokument, upravujúci podmienky používania stránok CompanyHouse bol naposledy aktualizovaný 15. februára 2011.

Spoločnosť CompanyHouse, s.r.o. môže kedykoľvek zmeniť obsah i spôsob fungovania stránok CompanyHouse a obmedziť ich dostupnosť (buď ako celku alebo vybraných súčastí) všetkým užívateľom všeobecne i jednotlivo vybraným užívateľom.